Keurmerk Clean & Microbiological Safe

BEOORDELINGSRICHTLIJNVersie 1.1 – geldend vanaf 14 juli 2020

Voor informatie over deze BRL kunt u zich wenden tot:

Centre For Hygiene International

Barneveldsestraat 13A

3927 CA Renswoude

info@c4hi.nl

Voorwaarden keurmerk Clean & Microbiological Safe

Het keurmerk Clean & Microbiological Safe staat voor een gevalideerde schoonmaakmethode waarbij de kwaliteit van het op microbiologisch niveau hygiënisch schoon zijn binnen een gebouw is getoetst.

Het keurmerk geeft extra zekerheid dat er binnen het gebouw door het schoonmaakbedrijf of eigen dienst wordt voldaan aan strenge kwaliteitseisen op het gebied van hygiëne mits de gevalideerde schoonmaakmethode wordt uitgevoerd.

De kwaliteitseisen gesteld aan het keurmerk Clean & Microbiological Safe zijn gebaseerd op de geldende markteisen betreffende een veilige verblijfs-, werk- en/of recreatieomgeving. De gebruiker van betreffende ruimte heeft de garantie dat deze voldoet aan hoogste hygiëne-eisen die gesteld mogen worden aan het veilig gebruiken van of verblijven in die ruimte.

Een gebouw mag het keurmerk Clean & Microbiological Safe alleen zichtbaar dragen, wanneer dit is gekeurd door een door C4HI en Eurofins gecertificeerde keurmeester.
Het keurmerk wordt uitgegeven voor een vooraf bepaalde termijn, waarna zonder herkeuring de geldigheid vervalt. 

De grondslag van het Keurmerk is validatie van de gehanteerde schoonmaakmethode van een schoonmaakpartij binnen een locatie. De validatie vindt plaats door het bewust contamineren van te reinigen oppervlakken met een testvloeistof.

Voorafgaand aan de schoonmaak brengt een gecertificeerd keurmeester op meerdere kritische plaatsen een veilige onzichtbare testvloeistof aan. Deze testvloeistof bevat geïnactiveerde, onschadelijke micro-organismen en of virusdeeltjes. Na het aanbrengen van de vloeistof swabt de keurmeester een representatieve steekproef een aantal plekken om via de laboratorium test, uitgevoerd door onze partner Eurofins, aan te tonen dat het oppervlak daadwerkelijk gecontamineerd is met het micro-organisme waarop getest gaat worden.

De keurmeester weet aan de hand van het schoonmaakprogramma, op welke contactvlakken de testvloeistof aangebracht dient te worden. De schoonmaakdienst voert het contractueel vastgelegde werkprogramma uit.

Wanneer de schoonmaakwerkzaamheden zijn afgerond, worden de vooraf gecontamineerde oppervlakken nogmaals geswabt om aan te kunnen tonen dat de reiniging effectief is geweest. Naast het testen van de oppervlakken voor en na reiniging zijn er, om in aanmerking te komen voor het Keurmerk, nog een aantal andere voorwaarden waar een opdrachtgever aan dient te voldoen.

Voorwaarden voor een representatief en betrouwbaar meetresultaat:

 1. Uitvoering werkzaamheden schoonmaakdienst is conform de geldende Arbowetgeving
 2. De middelen en materialen die tijdens de test worden gebruikt, zijn dezelfde middelen die altijd gebruikt worden.
 3. De contractueel bepaalde uren en taken wordt tijdens de test op reguliere wijze uitgevoerd. 
 4. De schoonmakers zijn niet op de hoogte van de locatie van de testvloeistof; deze bevindt zich alleen op de tijdens de test te reinigen oppervlakken.
  De testvloeistof is onzichtbaar, echter niet verborgen.
 5. De oppervlakken die vervuild zijn met de testvloeistof zijn een representatieve mix van verschillende typen contactvlakken. (Dat wil zeggen: een evenredige verdeling tussen bijvoorbeeld contactvlakken in toiletten, verkeersruimten en andere gebruiksruimten, zoals kantoren en kantine.)
 6. De hygiënedeskundige van C4HI monitort tijdens de test het schoonmaakproces.
  Dit heeft als doel vast te stellen of de geldende afspraken tussen opdrachtgever en schoonmaakdienst, zoals bekend bij de hygiënedeskundige, worden nageleefd.
 7. Tijdens de monitoring wordt door de hygiënedeskundige tevens beoordeeld of er volgens de professionele standaard wordt schoongemaakt. (Minimale eis: Ras eindtermen basismodule algemene schoonmaak www.ras.nl)
 1. De swabs na de schoonmaak (te nemen door de C4HI keurmeester) dienen te voldoen aan een laboratoriumscore van minimaal 99% afwezigheid microbiologisch materiaal.
 2. Voor de afgifte van het keurmerk moet het aantal swabs in verhouding staan tot het aantal te reinigen m2 , waarbij het minimumaantal altijd 10 is.
 3. Het minimaal aantal af te nemen swabs is 10 stuks. Dit zijn minimaal 2 swabs per schoonmaaktaak van maximaal 600m2 te reinigen oppervlak.
 4. De factuur voor het verkrijgen van het keurmerk is voldaan.
De geldigheid van het keurmerk is 1 jaar onder de volgende voorwaarden
 1. De actieve schoonmaakdienst is dezelfde als ten tijde van de test voor verkrijging van het keurmerk.
 2. Gedurende het jaar wordt minimaal hetzelfde aantal schoonmaakuren op het object ingezet.
 3. Gedurende het jaar blijft de uurverdeling binnen de verschillende ruimten voor 95% gelijk.
 4. Het schoonmaakprogramma is gedurende de geldigheid onveranderd.
 5. De inzet van gebruikte middelen en materialen blijft onveranderd.
 6. Binnen het gebouw wordt minimaal 1 maal per maand een DKS (of minimaal gelijkwaardig kwaliteits-meetsysteem) gelopen door een hiertoe opgeleid en bevoegd persoon. De meting wordt gearchiveerd.
 7. Binnen maximaal 6 maanden voert de hygiënedeskundige van C4HI een representatieve steekproef uit. Tijdens deze steekproef worden er na de schoonmaak swabs genomen van contactvlakken die volgens het werkprogramma gereinigd zouden moeten zijn. Daarbij dient een laboratoriumscore van minimaal 99% afwezigheid microbiologisch materiaal te worden behaald.
 8. Indien tijdens de steekproef een lagere score dan 99% afwezigheid microbiologisch materiaal is gemeten, dient binnen 14 dagen een herkeuring plaats te vinden. De laboratoriumuitslag van deze herkeuring dient minimaal 99% afwezigheid microbiologisch materiaal aan te geven. 
 1. Wisseling van schoonmaakdienstverlener gedurende het jaar na de keuring.
 2. Vermindering ingezette schoonmaakuren op het object.
 3. Wijziging van het schoonmaakprogramma.
 4. Wijziging ingezette middelen en materialen.
 5. Binnen het object wordt niet minimaal 1 maal per maand een erkende kwaliteitsmeting (minimaal DKS) door een bevoegd persoon uitgevoerd en/of de meting is niet gearchiveerd.
 6. Er heeft niet binnen maximaal 6 maanden na het verkrijgen van het keurmerk een door C4HI uitgevoerde representatieve steekproef plaatsgevonden.
 7. De herkeuring van de onvoldoende gescoorde steekproef was lager dan 99% afwezigheid microbiologisch materiaal.
 8. Bij het verstrijken van de geldigheid van het keurmerk heeft geen herkeuring plaatsgevonden.
 1. Alle ingezette keurmeesters / hygiëne deskundigen hebben een training bij Eurofins gevolgd en zijn derhalve gecertificeerd monsternemer.
 2. Met ongeveer 47.000 medewerkers in 50 landen is Eurofins wereldwijd marktleider in Testing for Life.
 3. Swabs worden conform methode World Health Organisation afgenomen.
 4. De swabs worden door Eurofins middels de betrouwbare Realtime PCR methode geanalyseerd.
 5. Einde van de schijnveiligheid, de objectieve meting in een laboratorium garandeert de veiligheid.
 6. De betrouwbaarheid van de test is 99,5%
 7. Alle ingezette medewerkers van C4HI hebben jarenlange ervaring binnen de professionele schoonmaakbranche en zijn derhalve terzake kundig.
 8. Medewerkers C4HI hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Over de testuitslagen wordt niet met derden gecommuniceerd.
 9. De schoonmaakdienstverlener realiseert een veilige omgeving voor u, uw medewerkers en bezoekers middels de uitvoering van de afgesproken schoonmaakwerkzaamheden.